Identificarse 

LEXISLACIÓN DE REFERENCIA
ESTATUTOS
DECRETO 172/2000, DO 22 DE XUÑO, POLO QUE SE APROBA A CREACIÓN DO CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS VETERINARIOS
 

 

LEXISLACIÓN
REAL DECRETO 126/2013, DO 22 DE FEBREIRO, POLO QUE SE APROBAN OS ESTATUTOS XERAIS DA ORGANIZACIÓN COLEXIAL VETERINARIA ESPAÑOLA
 
LEY 1/2010, DO 11 DE FEBREIRO, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACION Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR.
LEY 11/2001, DE 18 DE SEPTIEMBRE, DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.
 
ORDE DO 18 DE MARZO DE 1998, POLA QUE SE REGULA O REXISTRO DE COLEXIOS PROFESIONAIS E DE CONSELLOS GALEGOS DE COLEXIOS PROFESIONAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
DECRETO 161/1997, DE 5 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS CONSEJOS GALLEGOS DE COLEGIOS PROFESIONALES Y SE CREA EL REGISTRO DE COLEGIOS PROFESIONALES Y SUS CONSEJOS.
LEY 2/1974, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES.  
 

 

CÓDICES E REGLAMENTOS DO "Consejo General de Colegios Veterinarios de España"
CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN VETERINARIA
 
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN CLÍNICA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA
 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
 
REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS DE SOCIEDADES PROFESIONALES